Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Matrikkel over Landskyld i Senja fogderi 1723

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt RN33 Nr.9, Bind 179. Folio nr. enl. kolumn 21 finns i boken (när den är uppslagen) på dess högra sida. Kolumn 5-20 är inte medtagen här. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. I bind 178 finns en beskrivning på varje gård, dess djur och herligheder. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/2 2002.
Kolumn 1 Texten är "Gaarde Nummer"
Kolumn 5-20. Texten är "Taxt efter gamle Matricúl", "Gammel Leilending Schat", "Taxt efter Nÿe Matricúl", "Redúction til hart Korn nÿe Matricúl", "Leilending schat nÿe Matricúl", "Odel Schat", "Leeding", "Vúndet", "Tabt", "Toldene", och som rubrik "Aarlig ansatte Tiende", och därunder "Rúg", "Bÿg", "Bl: Korn", "Hafre", "Ost", och sist "Penge Súmma" i "Rdr" och "ß".
 
1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 21
Matricúl over Senniens Fogderie Indrettet efter Deris Kongel: Maýesti allernaadigste Befaling 1723  
Nr Gaardenis Navne Proprietairs Opsidernis Nafne  
Qvæfiord Tingsted 2
1 Elsnes Kongen eier og bóxler Joen Pedersen  
2 Erichstad Kongen eier og bóxler Asbiörn Anderß  
Rasmús Michelß:  
Hans Pedersen  
3 Harbache Vor Frúe Kircke i Trúndhiem böxler Edies Iversen   3
Peder Olsen den sidste
Peder Olsen den Eldste
Ole Joensen  
4 Skierstad Kongen eier og böxler Niels Nielsen  
Jackob Villúmß:  
5 Bremnes Kongen eier og böxler Niels Pedersen   4
Svend Amúndß:  
6 Eilde Kongen eier og böxler Jens Ediesen  
Peder Jensen  
7 Údstrand Kongen eier og böxler Lars Tomesen  
Peder Larsen  
Peder Törresen  
Hans Töresen  
8 Dahle tilforn Bache Closters godtz. Nú hr: Assessor Höÿers Hans Pedersen   5
Hans Nielsen  
Joen Olsen  
Peder Olsen  
Gabriel Olsen  
9 Tradstad Kongen eier og bóxler Peder Pederß:  
Niels Anderß:  
10 Berg Kongen eier og böxler Troen Christenß:   6
Peder Joensen  
Ole Olsen  
Niels Christopherß:  
Störcker Joenßs Encke
11 Raae Kongens benificerede godtz som Bispen bóxler, er Præsteboelig Hr Lorentz Búrchardt  
12 Húúsbýe Qvæfiords Kirche eier og böxler 1W Bonde.? 2W Erich Normand  
Hr Hemming Júnghans  
13 Strand Kongen böxler 1W. Kongens benificerede som Bispen böxler 1W: Andenes Kircke W: Effter paalægget bliver Kongens godtz 1W 1p. 22 2/7mk. Bispens 1W 1p 22 2/7mk. Andenes Kircke 1pd 15 3/7mk Beniamen Pedersen   7
Peder Pedersen  
Joen Povelsen  
Mickel Nielsen  
14 Ýttergaarde Kongens benificerede gods som Bispen böxler W. Tilfore Bache godtz, nú hr Assessor Höÿers 1W Effter paalægget faar Bispen 2pd hr Assessor Höÿer 1W 1pd Hans Jörgenß:  
Isack Jensens Encke
15 Indergaarde Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Anfind Hanß:   8
Niels Nielsen  
16 Vichland Andenes Kircke eier og böxler Gregers Pederß:  
Niels Christopherß:  
17 Wiig Kongen eier og böxler 1W: benificerede godtz som Bispen böxler W. Hans Mickelß W. Paaboende Anfind W. Effter paalegget eier nú Kongen 1W 9 3/5mk Bispen 1p 16 4/5mk Hans Michelsen 1p 16 4/5mk Paaboende Anfind 1p 16 4/5mk Gregers Samsonsen  
Anfind Povelsen  
Jan Nielsen  
Peder Aslagsen  
Øde som brúges til gresleie af opsideren
18 Wogter Vor Frúe Kircke i Trúndhiem eier 2Wr Paa boende 2Wr Peder Pederß:   9
Joen Nielsens Encke
Ole Olsen  
Peder Thomesen  
Erich Toersen  
Tarrald Gæver  
19 Strömmen Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Peder Diderichsen  
Peder Christopherß:  
20 Sandvigen Kongen eier og böxler Tomes Tomeß   10
21 Neder Hemmestad Kongen eier og böxler Niels Olsen  
Ole Olsen  
Mickel Tommesen  
Peder Pedersen  
Joen Samsonsen  
22 Ower Hemmestad Kongen eier og böxler Niels Torlefß:   11
Clemmit Gregerß den förste
Clemmit Gregerß: den sidste
Anders Pedersen  
23 Skommisvigen Kongen eier og böxler Peder Tomesen  
Peder Olsen  
Tomes Andersen  
24 Refsnes Kongens benificerede godtz som Bispen bóxler W. Andenes Kircke W. Effter paalegget bliver Bispen böxel Raadig 2p: og Andenes Kircke 2p Mickel Pederß:   12
Anders Hansen  
25 Lýsaae Kongen eier og böxler Peder Christopherß:  
26 Inder Húúsbýe Paaboende eier Niels Pedersen  
27 Gúldholm Kongens benificerede godtz som Bispen bortböxler Ole Olsen  
Peder Pedersen  
28 Watwold Kongen eier og böxler Joen Larß: find 13
Peder Povelß: find
29 Búemarchen Kongen eier og böxler Karl Pedersen  
30 Fúröen Kongen eier og böxler Petter Tomesen  
31 Gambogen Kongen eier og böxler Jesper Tomesen  
32 Boúgen tilforn Giedske godtz som Kongen nú eier og böxler Einer Pedersen   14
Peder Olsen  
33 Flöttisnes Giedske godtz som Kongen eier Peder Michelß:  
34 Hoeland Kongen eier og böxler Joen Jörgenß:  
Ole Larsen  
Peder Thorlefsen  
35 Rörvig Riibors arfvinger eier     Øde 15
36 Röchenes Kongen eier og böxler Roland Michelß:  
Ole Olsen  
37 Meehúús Kongen eier og böxler Isach Pedersen  
Torlef Pederß:  
38 Gúnnisdal Kongen eier og böxler Tomes Laßesen   16
Niels Erichsen  
39 Biönneraae Kongen eier og böxler Ole Amúndß:s Encke
Povel Hansen  
40 Reinstad Kongen eier og böxler Ole Isachsen  
Villúm Villúmß:  
41 Mýrland Kongen eier og böxler Peder Jensen   17
42 Findsætter Kongen eier og böxler Hans Nielsens Encke
43 Kind Kongen eier og böxler Torlef Nielsen  
Hans Olsens Encke
44 Gaböen Kongen eier og böxler Joen Joenßs Encke
45 Øýenes Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Anders Hansen  
Haagen Nielsen  
46 Hoúg Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Ole Torlefß:   18
Mickel Pederß:  
47 Skaar Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Olúf Mickelsen  
Hans Christenß:  
48 Garlöes Kongens benificerede gods som Bispen böxler Tarrald Gæver  
Niels Larsen  
49 Wæbbestad Kongens benificerede godtz som Bispen böxler 1pd. Paaboende eier 2Wr 1pd. Effter paalegget faar Bispen 1p 1mk Og Paaboende faar 2Wr 1p 10mk Tarrald Gæver   19
50 Húndstad Giedske gods som Kongen eier og böxler Mickel Pederß:  
Peder Mickelß:  
Lars Ediesen  
51 Hochland Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Hans Rasmúsen  
Hans Joenßs Encke
Sands Tingsted 20
1 Berrigseng Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Jörgen Olsen  
Madtz Mickelsen  
2 Berrig Niels Ravn eier 1W. Paaboende Præste Encke eier 1W. Effter paalegget faar Niels Ravn 1W 2p. Og Encken 1W 2p Hans Erichsen  
Anne Marie Sahl: hr: Hans Olsens
3 Ervigen foúgetgaard Kongen eier brúges af Commissarie Bræmmers Encke
4 Röchenes Kongens benificerede som Bispen böxler Niels Ravn   21
5 Aarnes Kongen eier og böxler Beniamen Pedersen  
Casten Rasmúß:  
Ole Ingebrigtß:  
6 Stoernes Kongen eier og böxler Ole Joensen  
7 Inderövne Kongen eier og böxler Anders Mickelß:  
8 Ýtteröúne Kongen eier og böxler Ole Toersen  
9 Elsnes Kongen eier og böxler. For Borgerens opsatte húúßer paa denne grúnd, svaris grúndeleýe Lars Störckerß   22
10 Grötöe med Øerne tilforn Bache Closters nú hr: Assessor Hóýers Mickel Tomeß:  
Hans Olsen  
11 Alfvestad Kongen eier og böxler Ingebrigt Pedersen  
Hans Pederßs Encke
Peder Olsen  
12 Dahle Kongen eier og böxler Niels Jackobßs Encke 23
Hendrich Ovesen  
Peder Rasmúß:  
13 Wadschind Kongens benificerede gods som Bispen böxler Peder Ingebrigtsen  
14 Wærmedal Kongens benificerede som Bispen böxler Ole Mickelsen  
15 Biönneraae Niels Ravn eier 1W. Paaboende Niels Einersen 1W. Effter paalegget faar Niels Ravn 1W 2p 6mk og Paaboende Niels Einersen 1p 18mk Ole Rasmúsen  
Niels Einerß  
Lars Vilchenß:  
16 Nederfúúr Kongen eier og bóxler Jörgen Pederß:   24
Joen Pederß:  
17 Över Fúúr Niels Ravn eier og böxler Hans Joensen  
Johan Clemitß:  
18 Lúndenes Paaboende eier Hans Jörgenß:  
19 Helsingen Kongen eier og bóxler Sören Pallesen  
Arent Arentß:  
20 Bæstebostad Hr Assessor eier og bóxler 2W: Riibors arfvinger eier 1W. Effter paalegget faar hr: Assessor Höÿer 2Wr 13 5/7mk. Og Riibors arfvinger faar 1W 1p 22 2/7mk Peder Arentß:   25
Hertvig Danielß:  
Lars larsen  
Tomes Gregerß  
Ellev Ingebrigtß:  
21 Schillisvigen Kongen eier og boxler 2pd. Kongens benificerede som Bispen bóxler 2p. Effter paalegget faar Kongen 2p 6mk Og Bispen 2p6mk Christen Nielsen  
Ole Pedersen  
22 Over Fænes Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Störcker Larsen   26
Erich Albrigtß: Encke
23 Neder Fænes tilforn Velbr RosenCranzers godtz, nú Von Ahns Edies Andersen  
24 Dýbingen tilforn Velbr RosenCranzers godtz, nú Von Ahns Joen Hansen  
Ole Pedersen  
25 Achernes tilforn RosenCranzers nú Von Ahns Joen Tomesen   27
26 Skarsteen tilforn RosenCranzers nú Von Ahns Ellef Gúldbrandsen  
Johan Joenß:  
27 Wæstnes tilforn RosenCrantzers nú von Ahns Gabriel Jenß:  
Mickel Hansen  
Jackob Davidsen  
28 Östnes Von Ahn eier med böxel 4p. Hr: Assessor Höÿer 4pd Niels Joensen   28
Mickel Erichsen  
Johan Joensen  
29 Öwergaard tilforn Rosen Crantzers nú Von Ahns Rasmús Danielß:  
Niels Larsen  
Povel Haagenß:  
Mogens Nielßs Encke
Anders Monsen  
30 Nedergaard Paaboende Robert Moddj eier 2W: Hans Iverß: eier "W: Olúf Hanß 2W Robbert Moddj   29
Hans Iverß:  
Ole Hansen  
31 Súndsvold Paaboende eier Karl Torlefsen  
32 Heldöen Borgemester Bispens arfvinger eier Christopher Aschildsens Encke
Joen Pedersen  
33 Söerleervog Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Niels Nielßs Encke 30
Jörgen Tomesen  
34 Nordleervog tilforn Rosen Crantzers nú Von Ahns Joen Pedersen  
Edies Monsen  
35 Krötöen tilforn Rosen Crantzers nú Von Ahns Knúd Hansen  
Anders Anderß:  
Anfind Rasmúß:  
Daniel Olsens Encke
36 Fladöen tilforn Backe Closters godtz, nú hr: Assessor Höÿers Johan Rasmúß:   31
Hans Jórgenß  
37 Meelöen tilforn Backe Closters godtz, nú hr: Assessor Höÿers Madtz Stephenß  
Povel Nielsen  
38 Steene tilforn Giedske godtz nú deris Kongens Mai Niels Hansen  
Anders Siúfrsen  
39 Siúfrsvig Valqvor Valqvorsen eier Peder Haagenß:   32
40 Senniehæsten Valqvor Valqvorsen eier Anders Hansen  
41 Búevigen Hans Anderß Trúndh: borger eier, som har sit leÿe i Nedergaarden Anders Povelsen  
Gabriel Toersen  
42 Lemmingvær Niels Ravn eier Anders Larsen  
43 Slagstad tilforn Rosen Crantzers nú von Ahns 1W: Kongens benificerede som Bispen bóxler 1W: Effter paalegget faar nú von Ahn 1W 2p. Og Bispen faar 1W 2p. Hr Christen Aschaniús  
44 Nord Sand Kongen eier og böxler Joen Stephenß:   33
Niels Povelsen  
45 Söer Sand Paaboende Iver Olsen eier 1W: Paa boende Ole Olsen W: Paa boende Peder Monß: W: hr: Johan i Torschen 1W: Effter af taget faar nú Iver Olsen 2p 12mk. Ole Olsen 1p 6mk. Peder Monß: 1p 6mk hr: Johan i Torschen 2p 12mk Iver Olsen  
Ole Olsen  
Peder Monsen  
46 Altvigen Kongens benificerede godtz som Bispen bóxler, er Præsteboelig Hr Christen Aschaniús  
47 Kollisland Kongen eier og böxler Povel Mickelsen   34
Erich Mickelsen  
48 Acheröen Kongen eier og böxler Lars Pedersen  
Hans Larsen  
49 Kiötöen Kongen eier og böxler Erland Aslagsen  
Lars Erlandß:  
Ole Haagensen  
NB. Únder dend gaard Elsnæs N°=9 er tillfórt údj Leilænding Retten Rubrique, grúndleje af Borgerhúúse, som till den Jord fogen? Og iche Matricúlen, 48ß, hvilche naar ? ? Schelderúp
Fúschevogs Tingsted 35
1 Ransaae Kongen eier og böxler Anders Pederß:  
For den tilfangst af LaxElven      
2 Toevigen Kongen eier og böxler Niels Skelderúp  
3 Sandstrand Kongen eier med böxel 1W. Kongens benificerede som Bispen har 2W. Effter paalegget faar Kongen 1W 2p 18 6/7mk. Og Bispen 2W 1p 17 1/7mk Ole Olsen  
Abraham Stephenß:  
Arent Arentß:  
Madtz Christenß  
Alf Pedersens Encke
Anders Anderß:  
Tomes Saltbrender  
4 Tendvigen Kongen eier og böxler Arent Falqvorß: Encke 36
5 Hvitnes Kongen eier og böxler Troen Hendrichsen  
Peder Jensen  
6 Steensland Kongens benificerede som Bispen böxler Störcker Johansen  
Lars Larsen  
Niels Nielsen  
7 Lille Schaanland Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Anders Wallöer Soren skrifveren 37
8 Store Schaanland Kongen eier og böxler Jens Mickelsen  
Asbiörn Pedersen  
Lars Povelsen  
Anders Asbiórnsen  
Christen Jensen  
9 Böe Kongen eier og böxler Asbiörn Nielsen  
Asbiörn Janß:  
10 Rödberg Hans Rasmúsen eier Peder Pedersen   38
Hans Rasmúß:  
Lars Olsen  
Peder Hansen  
11 Bredstrand Hans Rasmúsen eier Jackob Hansen  
Klaús Olsen  
12 Lewangen Kongen eier og böxler 1W. Paaboende Raphael 2W: Effter paalegget faar Kongen 1W 12mk og paaboende Raphael 2W 1p Gabriel Asbiörnsen   39
Raphael Pedersen  
13 Sandtorf Kongens benificerede godtz som Bispen har 2p. Hr: Assessor Höÿer eier 2W Ole Christophersen  
Anders Pederß:  
Anders Aúgústinúsen  
14 Aarboúgen Kongen benificerede som Bispen har Iver Rasmúsen   40
15 Haacheböe tilforn Backe Closters nú hr: Assessor Höÿers Madtz Mickelß:  
16 Gaasvigen Kongen eier Ole Baldtzersen  
Anders larsen  
17 Lechvigen Kongen eier Joen Pedersens Encke
Ved denne Jord er et borgerleýe hvoraf svaris grúndeleýe for hans húúßer      
18 Wolstad Kongens benificerede godtz som Bispen böxler 1W 2p 12mk. Hr Assessor Hóýer eier 2pd. Effter paalegget bliver Kongens benificerede godtz 2W 5 3/5mk. Og hr: Assessor Höýers bliver 2p 6 2/5mk Madtz Iversen   41
Ole Iversen  
Selgen Madsen  
19 Lille Fúsche Wog Kongen eier Christen Christensens Encke
Ole Christenß:  
20 Store Fúsche Wog Kongen eier Ole Kasperß:   42
Selgen Madsen  
21 Brogvigen Kongen eier Iver Christenß:  
Beniamen Madsen  
22 Halseböe Kongen eier Mickel Hartvigsens Encke
Povel Hartvigß: Encke
23 Söevigen Kongen eier Mathias Christensen   43
24 Meelvigen Kongen eier Mickel Jörgensen  
Christen Tomesen  
25 Nordvigen Kongen eier Joen Nielsen  
Lúckas Michelß:  
Hans Amúndsen  
Hans Lúchasen  
26 Roglen tilforn Backe Closters nú hr: Assessor Höÿers Niels Anderß:   44
27 Fúrhaún Berent Marchúsens arfvinger eier Berent Marchúsens arfvinger lader brúge
28 Kiilbotten Kongen eier Mickel Madsen  
Jackob Joenß:  
Joen Olsen  
29 Kiile Kongen eier Madtz Torbensen  
30 Brewig Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Isach Hendrichß:   45
Villúmb Hanß:  
31 Meekiille Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Torlef Jörgensen  
Joen Pedersen  
Anders Samsonsens Encke
Ole Christophersen  
32 Kannebogen Kongens benificerede godtz som Bispen er bóxel Raadig Ole Madsen   46
Joen Arentß:  
33 Stangenes Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Jens Larsen  
34 Næßet Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Niels Mickelß:  
35 Gansaas Kongen eier Jörgen Jansen  
Joen Larsen  
36 Neder Harstad Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Mickel Nielsen   47
37 Öwer Harstad Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Fog Erichsen  
38 Nord Harstad Kongen eier Hans Iversen  
39 Samme Kongens benificerede godtz som Bispen er bóxel Raadig Jörgen Olsen  
Sóren Johanß  
Hendrich Johansen  
40 Kiilhúús   Ingebrigt Friderichsen   48
Peder Mickelß:  
Jörgen Pederß:  
    Øde
41 Kúltiseng Kongens benificerede godtz som Bispen er bóxel Raadig Ole Erichsen  
Ole Arentß:  
42 Trondenes Kongens benificerede godtz, Er den Bispelig Residentz som överste Capellan beboer Hr Mathias Bonsach   49
43 Hæstehagen Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Júst Andersen  
44 Nýegaard Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Roer Hansen  
45 Arnöen Kongens benificerede godtz som Bispen er böxel Raadig Mickel Iversen  
NB. Únder dend gaard Lechvigen N° 17 er tillsóct? Údj Leilænding schattens Rubriqie grúndleje af Borgerhúúse, 48ß, som hóre? Jordbogen og iche Matricúlen till hvilche naar drager fra Leilænding schatten súmma, bliver igien .. Schelderúp
NB. De 3de nest ovenstaaend gaarder, Hæstehagen N° 43, Nýegaard N° 44 og Arnóen N° 45, haver efter Matricúls Protocollens údvisning, Stedse ligget únder Præste gaarden Trondenæs N° 42, ligesom Annexgaarde, saaledis at Stedets Præst, efter loven, har nódt all Tiender deraf, hvorsaee? samme gaarders iche binde? údj Matricúlen været beregnet, Og naar dends ringe belöb, som i alt er 1R 3ß býg og 16mk ost, tillsammen: penger 56 1/3ß, drages fra dette Tingsteds frihet belób, blive igien .. Schelderúp
Baltestad og Giisúnds Tingsted 50
1 Gave Kongen eier og böxler Anthoni Sórensen  
2 Fiordbotten Kongen eier og böxler Villúm Povelsen  
Siúfr Joensen  
3 Botten Kongen eier og böxler Jens Nielsen  
4 Sand Kongen eier og böxler Erich Andersen   51
5 Löchvigen Kongens benificerede godtz som Bispen i Trúndhiem er bóxel Raadig Lars Christensens Encke
Jens Hansen  
6 Giedsche Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Sören Rasmúsen  
7 Baltestad Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Amúnd Friderichsen  
    Øde
8 Hússa med Húsóe tilforn Rosen Crantzers nú von Ahns Peder Olsen   52
Rasmús Rasmúsen  
9 Øýfiorden tilforn Rosen Crantzers nú von Ahns Christen Olsen  
Ole Christenß  
Ole Tarraldsen  
Torre Anderß:  
Anders Stephensen  
10 Hechingen tilforn Rosen Crantzers nú von Ahns Andreas Tönder   53
11 Molsnes Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Erich Siúfrsen find
Anders Nielsen finds Encke
12 Súltenvig Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Stephen Anderß:  
Lars Olsen find
13 Mols Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Hans Joensen   54
14 Rogsfiord Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Hans Christensen  
15 Strömsnes Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Ole Larsen find
    Øde
16 Nord Strömmen Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Lars Olsen  
    Øde
17 Kragenes Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Peder Davidsen   55
Edies Joenß:  
18 Gröniord Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Lars Larsens Encke
Haldvor Arentsen  
19 Medschiær Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Anders Erichsen  
20 Teinschiær Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Anders Arentsen   56
Ole Larsen  
21 Lendvigen Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Christen Jensen  
Anders Christensen  
22 Kaarvigen Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Hr Rasmús Schelderúp Residerende Capellan til Hillesóe Meenighed
23 Sletnes Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Ole Pederß:   57
Peder Pederß:  
24 Búchskind Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Joen Pedersen  
Hemming Pedersen  
25 Búndiord Kongens benificerede til Bispen Hemming Pedersen brúger til græseæng?
26 Lechnes Kongens benificerede til Bispen Joen Rasmúsen  
27 Troldvigen Kongens benificerede til Bispen Endre Mogensen   58
Morten Mogensen  
28 Findsnes Kongens benificerede som Bispen böxler Joen Christophersen  
Christopher Christopherß  
29 Sandvigen Kongens benificerede som Bispen böxler Ole Ediesen  
Ole Christophersen  
30 Skogen Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Peder Isachß   59
Joen Nielsen  
31 Findfiord Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Rasmús Brems  
Baro Arentsen  
32 Öýiord Kongens benificerede som Bispen böxler Niels Nielßs Encke
Reinholt Nielsen  
Reinholt Larsen  
33 Hemmingsiord Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Rasmús Rasmúsen   60
34 Grúndreis Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Haldor Jörgenß  
Gregers Gúldbrandsen  
Rasmús Andersen  
35 Tömmervig Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Störcker Toersen  
Joen Erichsen  
36 Fúröen Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Niels Monsen   61
Peder Olsen find
Baro Gúldbrandsen  
    Øde
37 Gúttisiord Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Jackob Hansen  
Hans Nielsen  
38 Söer Strömmen Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Hr Jörgen Olsens Encke 62
Hendrich Hendrichsen  
39 Wæstnes Klöven Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Edies Mortensen  
40 Nord Roßevog Kongens benificerede til Bispen Diderich Isachsen  
41 Wasiord Kongens benificerede godtz til Bispen Niels Bendixsen  
42 Löchhelle laxelf Kongen eier og böxler W. Bispens benificerede W. Effter paalegget faar Kongen 2p 6mk og Bispen 2p 6mk Johan Brochs   63
Olúf Býes Encke
43 Ýtterlöchhelle Kongen eier og böxler Erich Pederß:  
44 Mellemlöchhelle Kongen eier og böxler Anders Joenß:  
45 Storlöchhelle Kongen eier og böxler Amúnd Haldvorsen  
46 Wiigen Sahl: Hendrich Riibors arfvinger eier     Øde
47 Findlöchhelle Kongen eier og böxler Adam Hanß   64
Iver Larsen  
48 Gresmýr med Gresmýrbotten Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Anders Michelsen  
49 Skognes Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Hemming Nielsen  
50 Güöen Kongens benificerede som Bispen böxler Johan Brochs  
51 Gibostad med Øen Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Johan Brochs  
52 Hannes Kongens benificerede som Bispen böxler Joen Pedersen   65
53 Grúndvog Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Ole Arentsen  
54 Aarnes Kongen eier og böxler Hendrich Abrahamsen  
55 Inderlýsnes Kongen eier og böxler Joen Nielsen  
56 Mellemlýsbotten Kongen eier og böxler Anders Pederß:  
57 Ýtterlýsbotten Kongen eier og böxler Júst Hansen   66
Christen Jensen  
58 Jernslet Kongen eier og böxler Hans Nielsen  
59 Skarsvog Kongen eier og böxler Joen Nielsen  
60 Wang Kongen eier og böxler Andreas Tónder  
Dýröe Tingsted 67
1 Strömmen Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Erich Iversen  
Anders Friderichsen  
2 Bacheiord Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Mickel Iversen  
Amúnd Nielsen  
3 Skodelf Kongens benificerede godtz, som Bispen böxler Ole Iversen   68
Jens Ellevsen  
4 Smörsgaard Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Baard Hansen  
5 Biörvigen Kongen eier og böxler Peder Mortensen  
6 Fúrstrand Kongen eier og böxler Peder Rasmúsen  
7 Espenes Kongen eier og böxler Peder Johansens Encke 69
8 Findland Kongen eier og böxler Hemming Joensen  
Sammúels   Encke
9 Brodestad Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Gúldbrand Haagensen  
10 Setter Kongens benificerede som Bispen böxler Niels Olsen  
Gúldbrands   Encke
11 Húndstrand Kongens benificerede som Bispen böxler Christen Rasmúsen   70
Mickel Janß:  
12 Sortvigen Kongen eier og böxler Niels Joenß:  
13 Kasnes Kongen eier og böxler Anders Jensen  
14 Faxfiord Kongen eier og böxler Gúldbrand Joensen  
Mons Pederß:  
15 Dýröe Klöven Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Anders Olsen   71
16 Espeiord Kongens benificerede som Bispen böxler Reinholt Hanß:  
Mickel Rasmúsen  
17 Dýbkigen Kongen eier og böxler Johannes Christensen  
Peder Christensen  
18 Holm Kongen eier og böxler Ole Reinholtsen   72
19 Hals Kongens benificerede som Bispen böxler Peder Johansen  
20 Forsaae Kongen eier og böxler Johan Niibe  
21 Lie Kongen eier og böxler Mickel Reinholtsen  
22 Haúfn Kongen eier og böxler Hans Heitmöller  
23 Möchelbostad Kongen eier og böxler Hr Jens Egede   73
Hans Reinholtsen  
24 Storewinnie Kongen eier og böxler Jörgen Friderich  
Niels Olsen  
Erich Olsen  
Niels Bendixß:  
Helge Joensen  
Christian Jensen  
25 Lillewinnie Kongen eier og böxler Gúldbrand Erichsen   74
Zacharias Hansen  
26 Berg Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Ole Haagenß:  
Elias Olsen  
27 Skogshaúfn Kongens benificerede som Bispen böxler Hans Johansen  
Knúd Hansen  
28 Aae Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Mathias Jansen   75
Niels Monsen  
Christen Joenß:  
29 Frúerwog Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Jan Mickelsen  
Ole Olsen  
30 Hals Tilforn Backe Closters nú hr: Assessor Höýers Peder Christophersen   76
Ole Pedersen  
31 Hofsöen Rilforn Bache Closters nú hr: Assessor Höýers Bertel Larsen  
32 Stangenes Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Hans Nielß:  
Torger Christophersen  
Peder Thorgerß:  
33 Lechanger Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Rasmús Pedersen   77
34 Eide Kongens benificerede som Bispen böxler Ole Pedersen  
Friderich Rochmand  
35 Wasiord Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Joen Larsen  
    Øde
36 Tranöen Kongens benificerede som Bispen böxler Jacob Vintter  
37 Skatvigen Kongens benificerede som Bispen böxler Ole Olsen   78
38 Wangswigen Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Gregers Nielsen  
Jens Bendixsen  
39 Wiiche Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Anders Haldvorsen  
Christopher Bendixsen  
Peder Joensen  
Hendrich Reinholtsen  
40 Robbestad Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Edies Rasmúsen   79
Mogens Joensen  
41 Soelberg Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Christopher Monsen  
Tomes Pederß:  
Anders Olsens Encke
42 Rössewog Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Mogens Mortensen   80
Edies Ediesen  
Lars Hansen  
Astafiords Tingsted 81
1 Söer Roldnes Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Edies Olsen  
Tomes Olsen  
Tosten Olsen  
Hans Olsens Encke
Povel Hansen  
Joen Olsen  
Niels Berentß:  
Jens Nielsen  
2 Ýtter Forsaae Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Störcker Arentsens Encke 82
3 Inderforsaae Kongen eier og böxler Peder Jörgenß:  
Rasmús Rasmúsen  
4 Storskoúg Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Baldtzer Christensen  
Hans Johanß:  
Ole Olsens Encke
5 Lilleskoúg Joen Stephenßs arvinger eier og böxler 2p 18mk. Paaboende Týge Christenß eier og 2p 18mk. Riibors arfvinger eier 12mk. Týge Christensen   83
Christian Andersen  
6 Brewold Paaboende Niels Jensen eier 1W 1pd 19 1/5mk. Anders Christopher sen eier 2W 1p 4 4/5 mk. Ibbestad Kircke eier 1W. Efter aftaget sa faar nú Niels Jensen 1W 8 16/25 mk. Anders Christophersen faar 1W 2p 24/25mk. Og Ibbestad Kircke faar 2p 32 2/5 mk Niels Jensen  
Hr Christen Krog  
Joen Larsen  
7 Ibbestad Kongens benificerede godtz som Bispen bóxler 3Wr Hr Assessor Höýer eier med böxel 3W 1pd Hr Christen Krog   84
Edies Michelsen  
8 Wiig Tilforn Rosen Crantzers nú Von Ahn eier og böxler 1W. Og Kongens benificerede godtz som Bispen böxler 1W Anders Mortensen  
Ole Maartensen  
9 Neder Selsetter Kongens benificerede godtz som Bispen bóxler 2pd. Paaboende eier 1p 12mk. Efter paalegget bliver Kongens benificerede godtz 2p 13 5/7mk Og Paaboende 1p 22 2/7mk Hans Maartensen  
10 Over Selsetter Paaboende eier Ole Jackobsen   85
11 Dÿrstad Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Aúgústinús Olsen  
Gabriel Mogensen  
Lars Mortensen  
Gúldbrand Joensen  
Hans Olsen  
Mons Asbiórnsens Encke
Peder Pedersens Encke
12 Boelle Tilforn Bache Closters nú hr: Assessor Höýers 2W 1pd. Kongens benificerede godtz som Bispen böxler 3Wr. Effter aftaget hr: Assessor Höýer igien 2Wr 8 1/4mk. Og for Kongens benificerede godtz bliver igien 2Wr 2pd 3 3/4mk Anders Jackobsen   86
Torlef Olsen  
Sören Mickelsen  
Sören Mortenß:  
Povel Joensen  
Petter Jensen  
13 Nord Roldnes Tilforn Bache Closters nú hr: Assessor Höýers godtz Anders Baldtzersen  
Jörgen Madsen  
14 Fúgelberg Tilforn Bache Closters nú hr: Assessor Höýers Christen Pedersen   87
Ole Larsen  
15 Haldvigen Kongen benificerede godtz som Bispen böxler Jens Pedersens Encke
16 Igland Kongen benificerede godtz som Bispen böxler Anders Olsen  
17 Aanstad Kongens benificerede godtz som Bispen böxler 1W hr: Assessor Höýers 2Wr. Effter paalegget bliver Kongens benificerede godtz 1W 12mk. Og hr: Assessor Höýers 2W 1p Esaias Enochsens Encke
Ole Nielsen  
Joen Pedersen  
Sören Hansen  
18 Inderaae Vor Frúe Kirche i trúndhiem eier Edies Joensen   88
Ole Berentsen  
Ellef Pedersen  
19 Ýtteraae Vor Frúe Kircke eier med bóxel 4pd. Ibbestad Kirche 1pd. Effter paalegget faar Vor Frúe Kircke i Tr+undh: 1W 1p 19 1/5mk. Og Ibbestad Kircke faar 1p 4 4/5mk Niels Olsen  
Anders Albrigtsen  
Hr Christen Krog  
20 Löbstad Kongens benificerede til Bispen med böxel 1W. Og Von Ahns med böxel 1W Niels Pedersen   89
Lars Iversen  
21 Engenes Kongens benificerede som Bispen böxler Hans Olsen  
22 Aanderwog Kongen eier og böxler W. Assessor Höýer eier og bóxler 2W Effter paalegget faar nú Kongen 2p 32 2/5mk. Og hr Assessor Höýer 2W 2p 9 3/5mk Joen Gúldbrandsen  
Edies Christenß  
Hendrich Andersens Encke
Hendrich Gúldbrandss Encke
Ole Hendrichsen  
23 Strömmen Paaboende eier Ole Pedersen   90
24 Kloppen Paaboende eier Hans Olsen  
25 Aarbostad Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Hans Pedersen  
Jackob Sörenß:  
26 Fúrnes Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Ole Danielsen  
27 Krageraae Kongens benificerede som Bispen böxler Mickel Olsen   91
Sören Tobiasen  
28 Grötland Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Tobias Reinholtsen  
Jeremias Tobiasen  
29 Löxen Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Hans Olsen  
30 Magisaas   Evert Olsen   92
Johan Olsen  
Knúd Ediesen  
Denne gaards únderliggende Lax Elf aparte Taxerit for ..      
31 Medbýe Kongen eier og böxler Hendrich Jensen  
Peder Andersen  
32 Rongsaae med Stoeröen Kongen eier og böxler Peder Nielsen   93
Iver Sammúelsen  
33 Indergaarde Kongen eier og böxler Ole Olsen find
Joen Larsen finds Encke
Joen Pedersen  
Lars Andersen find
34 Öwre Skaarwig Kongen eier og böxler Ole Olsen find
35 Nedre Skaarwig Kongen eier og böxler Ole Erichsen   94
36 Skieweien Kongen eier og böxler Christen Hansen  
Reiholt Enochsen  
37 Straachenes Kongen eier og böxler Otte Jonasen  
38 Ladberg og Alminding Kongen eier og böxler Hans Arentß:  
Sallangs eller Tömmer Elf anföres her      
39 Sommersæl Kongen eier og böxler Niels Törresen   95
40 Sallanger Dall Kongen eier og böxler Anders Svendß:  
Rasmús Pedersens Encke
41 Rotwig med Næßet Kongen eier og böxler Niels Svendsen  
42 Tendvig og Haachevig Kongen eier     Øde
43 Lewangsnes Kongen eier og böxler Ole Hendrichß:   96
Peder Alfsen  
Peder Hansen  
44 Reitte Kongen eier og böxler W. Det Benificerede godtz som Bispenhar W. Effter paalegget faar Kongen 2pd 36mk Og Bispen 2p 6mk Christopher Jonasen  
Peder Erichsen  
45 Lie Kongen eier og böxler Ole Jensen  
46 Gamboigen Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Anders Jensen   97
Hans Jensen  
47 Röe Kongen eier og böxler Joen Ellefsen  
48 Aae Kongen eier og böxler Stephen Andersens Encke
Stephen Stephensen  
Hans Hansen  
49 Soelöe Kongen eier og böxler 1W. Kongens benificerede som Bispen har med bóxel 1W. Effter paalegget faar nú Kongen 1W 18mk Og Bispen 1W 18mk Jens Olsen   98
Peder Olsen  
50 Hassewig Kongen eier og böxler Hans Toersen  
Peder Pedersen  
51 Tennewold Kongen eier og böxler Jens Stephenß:  
52 Lotternes Kongen eier og böxler Hans Hanß:   99
53 Röchenes Kongen eier og böxler W og Kongens benificerede som Bispen böxler W. Effter paalegget faar nú Kongen 2pd. Og Bispen 2pd. Hans Knúdsen  
Peder Iversen  
54 Kiöberaae Kongens benificerede som Bispen böxler Jörgen Nielsen  
55 Selnes Kongens benificerede som Bispen böxler Svend Arentß:  
Jörgen Albrigtsen  
56 Storlöbdal Kongens benificerede som Bispen böxler Knúd Anderß:   100
Niels Lambertsen  
Kasper Mogensen  
57 Lillelöbdal Kongens benificerede som Bispen böxler Jórgen Michelsen  
Mickel Jörgenß  
58 Mýrland Kongen eier og böxler 2W. Kongens benificerede til Bispen 2W. Effter aftaget faar nú Kongen 1W. Og Bispen faar 1W Kasten Anderß:  
Jan Joensen  
Hans Hansen  
59 Store Grósnes Kongens godtz som eier og böxler Daniel Jensen   101
Den ved gaarden liggende Laxe varpe aparte Taxerit for ..      
60 Lillegrösnes Kongen eier og böxler Jórgen Madsen  
61 Hæsseberg Kongen eier og böxler W. Kongens benificerede som Bispen bóxler W. Effter paalegget faar nú Kongen 1pd 18mk Og Bispen 1pd 18mk Ole Olsen  
Ole Nielsen  
62 Aachenes Kongen eier med böxel 1W. Kongens benificerede til Bispen 2Wr. Effter aftagget faar Kongen igien 2pd. Og Bispen 1W 2pd. Ole Olsen   102
Jens Christophersen  
Jens Rasmúß:  
Ole Sórenßs Encke
Christopher Monß  
63 Aarsteen Kongen eier og böxler Christopher Jensens Encke
Anders Christophersen  
Ole Amúndsen  
Mickel Pederß:  
Peder Larsen  
64 Grötangsbotten Kongen eier og böxler Joen Nielsen   103
65 Sandnes Kongen eier og böxler Erich Erichsen Svendshe
66 Ladberg Kongen eier og böxler Ole Olsen  
Erick Karlsen  
67 Fúgelwig Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Hans Jackobß:  
Lars Joensen  
Mogens Bendixsen  
Ole Hansen  
68 Tiúfskier Kongens benificerede som Bispen böxler Peder Nielsen   104
69 Hillishaún Kongens benificerede som Bispen böxler Halsteen Olsens Encke
70 Strætte Kongen eier og bóxler Hans Jackobsen  
Niels Danielß:  
71 Grow Kongen eier og böxler Hans Davidsen  
Jens Pederß:  
Ole Hansen  
72 Opdahl Kongen eier og böxler Erich Jackobsen find 105
73 Mærreskar Kongen eier og böxler Niels Joenß:  
74 Möchelwold Kongen eier og böxler Tosten Olsen  
75 Balteschar Kongens benificerede godtz som Bispen bóxler Toer Ellingß:  
Mickel Toersen  
76 Dýbwigen Kongen eier og böxler Tomes Michelsen  
Torschens Tingsted 106
1 Haldversöen med Blýfiorden Johan Trofast eier og böxler Hans Ifverß:  
2 Röe Sand Kongens benificerede godtz som Bispen böxler     Øde
3 Búnchen Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Hermand Olsen  
    Øde
4 Aarberg med Flagstad Valqvor Valqvorsen eier og böxler Haldvor Erichsen   107
Anders Joenß:  
    Øde
5 Lechvig med Blaastrand Tilforn Bache Closters nú hr: Assessor Höýers Christopher Joensen  
Júst Gregerß:  
Peder Ediesen  
6 Giedsche Kongens benificerede som Bispen böxler Peder Pederß:  
7 Findnes Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Petter Ifverß:   108
    Øde
8 Siefiorden Kongens benificerede godtz som Bispen böxler Hemmings   Encke
Hans Joenß:  
9 Weimanden tilforn bonde oddel nú Andreas Tönders Reier Joenßs Encke
Joen Reierß:  
Ellef Joenß:  
10 Botten Kongen eier og böxler Jörgen Joenß:   109
11 Medbýe med Elfven Paaboende Rasmús Júel eier 1pd. Og paaboende Jens Júel 2pd Rasmús Júel  
Jens Júel  
12 Kalfarnes Paaboende eier Peder Jensen  
13 Grúndfarnes Tilforn Bache Closters godtz som nú hr: Assessor Höýer eier Niels Pederß:  
Alf Iversen  
14 Kierinvigen Kongen eier og böxler Joen Rasmúß:  
Erick Christopherß  
15 Torschen Grýllefiord og Kongsnes Niels Ravn eier Hr Johannes Júel   110
Niels Nielsen  
Ole Jansen  
Ole Olsen  
Ingmúnd Erichß:  
Ole Arentß:  
Iver Jörgenß:  
Clemmit Pederß:  
Iver Hansen  
For grúndfrelsen som aparte er Taxeret og Eieren Svarer, er ..      
16 Ørrigen Kongen eier og böxler Knúd Christenß   111
    Øde
17 Inder Holmen Kongen eier og böxler     Øde
18 Ýtter Holmen Kongen eier Povel Povelßs Encke
19 Sandvigen tilforn Rosen Crantzers nú Von Ahns     Øde
20 Teistvigen Niels Ravn eier     Øde
21 Ballisvigen Tilforn Rosen Crantzers nú Von Ahns Niels Erichß:   112
Erich Nielß:  
22 Helleland Niels Ravn eier Lars Jansen  
Mons Pedersen  
23 Strömmen Hendrich Riibers arfv eier     Øde
Berg og Mæfiords Tingsted 113
24 Laúgwold med Hofsóen Tilforn Backe Closters godtz nú hr Assessor Hóýers     Øde
25 Nordfiord Stifftampt mand Von Ahn eier Rasmús Olsen  
Erich Erichß:  
26 Skagland Anders Baggers arvinger eier Hans Gregersen  
    Øde
27 Berg med Bergsbotten tilforn Rosen Crantzers nú Von Ahns Jesper Klaúsen   114
Peder Stephenß:  
Niels Villúmbsen  
28 Böe Anders Baggers arfvinger eier     Øde
29 Bergsöýene tilforn Bórre Júels nú Peder Jensen paa Kalfarnes      
30 Strandbýe President Brixses arfvinger eier Ole Anderß:  
Iver Pederßs Encke
31 Steenfiord President Brixses arfvinger eier Johan Olsen   115
Mickel Magnúsen  
    Øde
32 Erichsjord tilforn hr: Assessor Höýers nú den paaboende Jan Janß: Jan Jansen  
33 Mæfiord tilforn Rosen Crantzers godtz nú Von Ahns Knúd Nielsen  
Anders Nielß:  
Knúd Thomeß:  
Haldor Joenß:  
Erich Pederß:  
34 Hoppen Tilforn Rosen Cranzers nú Von Ahns Hr Niels Mortenß:   116
35 Mæfiordbotten   Hendrich Hansen  
Rasmús Olsen  
At denne Matricúl som i henseende til Gaardernes Landskýld, grúnder sig paa hos fölgende Matricúls Protocol Rigtigen er forfattet med Landskýldens Redúction til hart korn, sampt Skatternes og Tiendens údreigning. Det bekræffter vi úndertegnede med voris hænder og Zignetter. Wang d 22 Aprilis 1724. 117
Paa welEdle og welbýrdige hr: Jústitz Raad og Amptmand Schielderúps Weigne forretted ved A: Tönder Paa VelEdle Hr Landmand Angels vejne for Rettet af A Rosenfeldt
Únderdanigst Efterlevet af A: Walöer

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).